Jubileumviering “Mooi Voorburg 60 jaar!” officieel van start.

Op vrijdag 25 januari 2019 vond in het partycentrum “Dekker’s Hoeve” de startbijeenkomst plaats voor de viering van het 12de lustrum van de stichting “Mooi Voorburg”. Onder de genodigden bevonden zich vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en van erfgoed- en netwerkpartners, oud-bestuursleden en een aantal donateurs, dat de jubilerende stichting al meer dan 25 jaar steunt. Ook burgemeester Klaas Tigelaar en wethouder Astrid van Eekelen waren aanwezig. In zijn welkomst- en openingswoord, haalde voorzitter Kees Verbeek enkele  gedenkwaardige initiatieven aan uit de 60-jarige geschiedenis van “Mooi Voorburg, die aan de basis hebben gestaan van belangrijke Voorburgse (nog altijd bestaande) instituties.Foto: Ot Douwes

Molen “De Vlieger” gered van de sloop.

In april 1958 dreigde molen “De Vlieger” vanwege voorgenomen nieuwbouwplannen te worden gesloopt. Verontruste rechtgeaarde Voorburgers, waaronder de heer Gerard Koppe,  richtten op 17 oktober 1958 het “Comité Mooi Voorburg” op en startten een actie om deze oudste  veen- en poldermolen van Nederland van dit type te behouden. En met succes, want het toenmalige gemeentebestuur zwichtte voor de maatschappelijke druk en de molen bleef gespaard.  Het duurde echter nog 30 jaar voordat in de nacht van 16 op 17 oktober 1989 de molen werd verplaatst van de Allard Piersonkade naar het polderlandschap in Essesteijn, tegenover de gelijknamige boerderij. Het bestuur van het voortvarend actiecomité bestond uit de heren Van Til,  Koppe, Voorhoeve, (voorzitter) Van Gool (secretaris), Kok, Gosschalk en Van Elk. Uit dit comité is de stichting “Mooi Voorburg” ontstaan, die op 16 april 1959 werd opgericht.

Oprichting van het “Museum Swaensteyn”.

Met ingang van 1 juli 1959 huurde de stichting “Mooi Voorburg”  de tweede verdieping van ”Huize Swaensteyn”, Herenstraat 72, van Melkinrichting “De Sierkan”, om er een Oudheidkamer in te richten. Het zou de voorloper blijken te zijn van “Museum Swaensteyn”, dat in 1963 een zelfstandige stichting werd en in 1967 haar intrek nam in een voormalig notarishuis in de Herenstraat 101, waar het nog steeds gehuisvest is. Het is niet uitgesloten,  dat op termijn als mogelijke optie van de zgn. “pandenschuif” als onderdeel van het “Plan Waaijer”,   het museum verhuist naar “Huize Swaensteyn” waar het thuishoort!

Behoud van de Boerderij “Essesteijn”.

‘Mooi Voorburg” heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van deze boerderij. Temeer omdat, in combinatie met  de huidige locatie van molen “De Vlieger”,  er een landelijk gebied ontstond dat een groene parel en oase van rust vormt in een sterk verstedelijkte omgeving. Deze boerderij is nu in gebruik als kinderboerderij, terwijl in één van de bijbehorende opstallen het partycentrum “Dekker’s Hoeve” gevestigd is. De boerderij is inmiddels bekend als “Stadskinderboerderij Essesteijn’, een trekpleister voor jong en oud.

Stichting “Behoud Dorpgezicht Voorburg”.

Door toedoen van deze stichting,  opgericht op 17 maart 1975,  werd voor het historisch gebied van Voorburg  (het huidige Huygenskwartier)  de status “Beschermd Stads- en Dorpsgezicht” verworven. Deze stichting, opgeheven op 16 april 1993,  fuseerde toen met de stichting “Mooi Voorburg”.

Historische Vereniging Voorburg.

Mede op initiatief van en met de expertise van de stichting “Mooi Voorburg“ is deze vereniging op 25 mei 1993 opgericht en vierde zij in 2018 haar 25-jarige jubileum. De vereniging mag zich verheugen in een gestaag groeiend ledenaantal.

Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg.

Deze werkgroep is voortgekomen uit de stichting “Mooi Voorburg” en opgericht op 17 juni 1992.

Bekendmaking van  Het Jubileumprogramma 2019, “Stichting Mooi Voorburg 60 jaar!”

Na deze opsomming van aansprekende “Mooi Voorburg- wapenfeiten”, maakte de voorzitter van de jubileumcommissie, Frouwke de Boer, op hoofdlijnen het (voorlopige) jubileum- programma bekend voor deze 12de lustrumviering.


Foto: Ot Douwes

Dit programma, waarvan sommige nog onbekende details later worden ingevuld, is integraal te vinden op de website van de stichting: onder de rubriek Actueel”. Aanvullingen hierop zullen in de loop van het jaar bekendgemaakt worden. Elke maand van dit jubileumjaar vindt er een activiteit plaats, die het lustrum markeert. Het programma biedt aan onze donateurs en belangstellenden een gevarieerd aanbod van activiteiten. Het stichtingsbestuur nodigt u van harte uit om hieruit uw keuze te maken en hoopt u op één van deze jubileumvieringen te mogen verwelkomen.

Uitreiking van het “Mooi Voorburg” erkenningsinsigne aan trouwe donateurs.


Foto: Ot Douwes

Trouwe donateurs van “Mooi Voorburg”, die de stichting al 25 jaar of langer steunen, komen in aanmerking voor de uitreiking van een reversspeld met het logo van de stichting als teken van erkenning van hun loyaliteit. Vier donateurs, waaronder de voorzitter,  waren  aanwezig om dit insigne in ontvangst te nemen. “Mooi Voorburg”-bestuurslid, Frouwke de Boer, bijgestaan door de secretaris, Lodewijk van Vliet, reikte de insignes uit en sprak namens het bestuur haar waardering uit voor deze langdurige steun.

Aanbieden van een cheque van € 1.000,-  aan de stichting “Molen De Vlieger”.

De geschiedenis van, zowel de stichting “Molen De Vlieger”, als die van de stichting “Mooi Voorburg” zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om deze verbondenheid te onderstrepen, overhandigde de voorzitter van “Mooi Voorburg” een cheque ter waarde van € 1.000,- aan de heer Mart Jochemsen en de heer Eddy Vermeiren, resp. voorzitter en secretaris van stichting “Molen de Vlieger”.


Foto: Ot Douwes

Deze gift werd in dank aanvaard en de heer Jochemsen zei totaal verrast te zijn door dit gebaar en sprak namens het bestuur van de stichting “Molen De Vlieger” zijn erkentelijkheid uit voor deze royale schenking van een “zusterorganisatie”, die ‘’zijn” molen had weten te behouden voor het nageslacht. De nog volledig werkende museummolen krijgt steeds meer bezoekers, ook  van ver buiten de regio.


Foto: Ot Douwes

In 2021 bestaat molen “De Vlieger” 400 jaar en daarom komt deze financiële steun zeer van pas, aldus de heer Jochemsen. Er worden door het bestuur, met behulp van een groot aantal vrijwilligers,  voorbereidingen getroffen om  het bereiken van deze mijlpaal uitgebreid te vieren.

Startbijeenkomst afgesloten met veel “netwerkcontacten”.

Na beëindiging van het “officiële” gedeelte werd deze bijeenkomst dankbaar aangegrepen als een geschikte gelegenheid om bestaande netwerken te verstevigen en ook nieuwe contacten te leggen. Dat was mede de bedoeling van dit informele samenzijn. De eerste resultaten van deze gesprekken zijn inmiddels bekend en zullen zeker een vervolg krijgen. Drankjes en hapjes gingen rond om deze “aftrap” te vieren. Het belooft een enerverend jubileumjaar te worden!

Dank aan de gastvrijheid van de “Dekker’s Hoeve”. Het partycentrum kwam als trouwe donateur eveneens in aanmerking voor de uitreiking van de “Mooi Voorburg” reversspeld.