Huygens Tunnel

Voorburg, 3 december 2020

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Betreft: Huygens Tunnel en herstel Tuin van Hofwijck 

 

Geacht College,

In aansluiting op onze zienswijze van 28 oktober 2020 ten aanzien van het tracé van de ov-verbinding van de Binckhorst naar station Voorburg, heeft het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” de gedachte ontwikkeld om de Tuin van Hofwijck uit 1868, toen de Staat deze vorderde ten behoeve van de aanleg van de Staatsspoorlijn, weer in oude staat terug te brengen. 

Dat kan door nu al na te denken over de aanleg van de Huygens Tunnel. Een nieuwe passage voor de autoweg A12 (Utrechtse Baan), het NS-spoor en eventueel de nieuwe OV-verbinding richting Zoetermeer. Daarbij is een vergelijking te maken met de spoortunnels in Rijswijk en Delft, maar ook met de Sijtwendetunnel (Landscheidingsweg). Op de beschikbaar komende gronden, aan begin en einde van de Huygens Tunnel, kunnen nieuwe functies als wonen en bedrijven worden ingevuld. 

Uitgangspunt is, dat de Tuin van Hofwijck uit de 17e eeuw wordt hersteld naar de oorspronkelijke afmetingen tot aan de Prinses Mariannelaan en dat natuurlijk Opa’s Veldje behouden blijft.  Op maaiveld kan de inrichting worden afgestemd op het Huygens Kwartier, liggend in de zone van onder meer Sonnenburgh, Middenburg en Vreugd en Rust.

De cultuurhistorische waarde van het gebied rondom Huygens’ Hofwijck wordt versterkt en het groengebied dat ontstaat na de ondertunneling kan weer gebruikt worden als nuts tuin op basis van het oorspronkelijke ontwerp. 

In aansluiting op de ontwerpopdracht van de gemeente Den Haag voor een duurzame en innovatieve inrichting van het Beatrixkwartier met speciale aandacht voor de Utrechtsebaan en de Beatrixlaan, kan Leidschendam-Voorburg aansluiten met de revitalisering van het stationsgebied in de ruimste zin. 

In bijgaande tekeningen treft u een schets aan van de huidige bebouwing en de historische en toekomstige inrichting.

 

Het bestuur van “Mooi Voorburg” vraagt uw College alles in het werk te stellen om te bevorderen dat de tot stand te brengen ondergrondse infrastructuur deze plannen mogelijk maakt en daartoe op korte termijn de eerste stappen te zetten samen met de vele partners.

Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”,

Lodewijk van Vliet

secretaris

Teken nu de petitie en laat je stem horen

Wij inwoners van Leidschendam-Voorburg maken ons zorgen over plannen voor een Haagse sneltram door Voorburg. 

Wij vragen de  gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg om:

  • Belanghebbenden en inwoners van Leidschendam-Voorburg daadwerkelijk te laten participeren bij de planning van deze OV-lijn.
  • Om alsnog serieus naar andere tracés te kijken. Waaronder het alternatief om het tracé over de Maanweg door te trekken onder het A12 viaduct door naar de Laan van Nieuw Oosteinde (langs het politiebureau).
  • Opa’s veldje , Huygens Hofwijck  en de Broeksloot  te laten zoals ze nu zijn.
  • Wanneer een tracé over Opa’s veldje toch onvermijdelijk blijkt, het tracé dan maximaal in te passen. En dat wil zeggen ondergronds.