Huygenstunnel

Voorburg, 3 december 2020

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Betreft: Huygenstunnel en herstel Tuin van Hofwijck

Geacht College,

In aansluiting op onze zienswijze van 28 oktober 2020 ten aanzien van het tracé van de ov-verbinding van de Binckhorst naar station Voorburg, heeft het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” de gedachte ontwikkeld om de Tuin van Hofwijck uit 1868, toen de Staat deze vorderde ten behoeve van de aanleg van de Staatsspoorlijn, weer in oude staat terug te brengen. 

Dat kan door nu al na te denken over de aanleg van de Huygens Tunnel. Een nieuwe passage voor de autoweg A12 (Utrechtse Baan), het NS-spoor en eventueel de nieuwe OV-verbinding richting Zoetermeer. Daarbij is een vergelijking te maken met de spoortunnels in Rijswijk en Delft, maar ook met de Sijtwendetunnel (Landscheidingsweg). Op de beschikbaar komende gronden, aan begin en einde van de Huygens Tunnel, kunnen nieuwe functies als wonen en bedrijven worden ingevuld. 

Uitgangspunt is, dat de Tuin van Hofwijck uit de 17e eeuw wordt hersteld naar de oorspronkelijke afmetingen tot aan de Prinses Mariannelaan en dat natuurlijk Opa’s Veldje behouden blijft.  Op maaiveld kan de inrichting worden afgestemd op het Huygens Kwartier, liggend in de zone van onder meer Sonnenburgh, Middenburg en Vreugd en Rust.

De cultuurhistorische waarde van het gebied rondom Huygens’ Hofwijck wordt versterkt en het groengebied dat ontstaat na de ondertunneling kan weer gebruikt worden als nuts tuin op basis van het oorspronkelijke ontwerp. 

In aansluiting op de ontwerpopdracht van de gemeente Den Haag voor een duurzame en innovatieve inrichting van het Beatrixkwartier met speciale aandacht voor de Utrechtsebaan en de Beatrixlaan, kan Leidschendam-Voorburg aansluiten met de revitalisering van het stationsgebied in de ruimste zin. 

In bijgaande tekeningen treft u een schets aan van de huidige bebouwing en de historische en toekomstige inrichting.

Het bestuur van “Mooi Voorburg” vraagt uw College alles in het werk te stellen om te bevorderen dat de tot stand te brengen ondergrondse infrastructuur deze plannen mogelijk maakt en daartoe op korte termijn de eerste stappen te zetten samen met de vele partners.

Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”,

Lodewijk van Vliet

secretaris


Er is een enquête opgesteld om na te gaan hoe groot het draagvlak is om deze ideeën verder uit te werken. Graag nodigt Mooi Voorburg, als een van de initiatiefnemers, u uit om ook uw mening over de Huygenstunnel kenbaar te maken. Met onderstaande link komt u bij de enquête. Het kost maat een paar minuten van uw tijd

Enquête Huygenstunnel :

https://tinyurl.com/2p8tsb4z

Correspondentie Huygenstunnel:

https://usercontent.one/wp/www.mooivoorburg.nl/wp-content/uploads/2022/03/10032022-De-Telegraaf-Landelijk-1-139&?media=1645717484#215;300.jpg

https://usercontent.one/wp/www.mooivoorburg.nl/wp-content/uploads/2022/01/Reactie-gem-L-V-op-brief-3-dec-2020.pdf?media=1645717484

Brief aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreffende doorontwikkeling Groeiagenda Zuid- Holland

Schrijven Gemeente Den Haag betreffende voorstel rond Utrechtse Baan en openbaar vervoer

antwoord Gemeente Leidschendam/Voorburg op Raadsvragen CDA inzake Huygenstunnel