Gemeenteraad steunt initiatief van “Mooi Voorburg”

Voorafgaande aan de vergadering van de gemeenteraad, die gehouden werd op 6 juli 2017, waar uitsluitend de Kadernota 2018-2021 met beleidsvoornemens voor de komende jaren op de agenda stond, heeft op 15 juni 2017 een delegatie van het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” alle fracties van de gemeenteraad bezocht. Het onderwerp, dat “Mooi Voorburg” na aan het hart ligt, betrof het zgn. “Rehabilitatieplan voor de Oude Begraafplaats” aan de Parkweg in Voorburg. (Zie ook eerdere publicaties over dit onderwerp elders op deze website).“Mooi Voorburg” gaf een toelichting op dit ambitieuze project en vroeg de fracties dit plan te steunen.

Al enige jaren is het de wens van “Mooi Voorburg” om de in 2013 deels gerealiseerde omheining van het voorterrein door te trekken naar de Einddorpstraat, zoals die er ongeveer 65 jaar geleden nog stond en bovendien met duurzame LED-verlichting het monumentale poortgebouw en de prachtige bomen uit te lichten. Volgens “Mooi Voorburg” zou dat een blijvende verfraaiing betekenen voor de Parkweg, gelegen aan de rand van het Beschermde Stads- en Dorpsgezicht en het Huygenskwartier. Een dergelijk (eer)herstel van een ommuring, uitgevoerd in fraai metselwerk van zgn. “ezelsruggen”, zou iets uit het verleden kunnen terugbrengen en volledig recht doen aan onze slogan: Mooi Voorburg geeft het verleden toekomst!”.

Er bleek veel sympathie bij de fracties voor dit plan. De vervolgstap was om gebruik te maken van het inspreekrecht vóór aanvang van de vergadering van de Commissie Algemene Zaken op 27 juni 2017. “Mooi Voorburg” hield een vurig pleidooi voor dit project, in de hoop en verwachting, dat de gemeenteraad op 6 juli 2017, bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021, zich achter het project zou scharen. Op initiatief van de CDA-fractie werd, op deze laatste gemeenteraadsvergadering vóór het zomerreces, een motie ingediend die mede werd ondertekend door de fracties van GBLV/Gemeentebelangen en de VVD. De tekst van de motie luidde als volgt:

“Citaat”
“Het initiatief van de stichting “Mooi Voorburg” is een voorbeeld van burgerparticipatie en levert een waardevolle bijdrage aan de ambities van het Huygenskwartier om een aantrekkelijk winkelgebied te zijn met aandacht voor historie en verzoekt het College om in samenwerking met de stichting “Mooi Voorburg”, vóór de begrotingsbehandeling van november a.s., te komen tot een plan voor het in ere herstellen van het monumentale hek van de oude begraafplaats aan de Parkweg in Voorburg en het door middel van LED verlichting verlichten van het entreegebouw”
“Einde citaat”  

Nadat deze motie in stemming was gebracht, bleek deze te zijn gesteund door vrijwel alle raadsfracties. Dit is voor “Mooi Voorburg het “groene licht” om in samenwerking met de gemeentelijke afdeling “Realisatie & Beheer”, dit plan technisch en financieel verder uit te werken ter voorbereiding voor de besluitvorming in november 2017, zoals opgedragen in de motie. De stichting “Mooi Voorburg” is zeer ingenomen met deze positieve ontwikkeling en verwacht, dat op termijn uitvoering gegeven kan worden aan dit eerherstel voor deze historische begraafplaats in het hart van ons mooie Voorburg.

Bijgaande details zijn gemaakt van ontwerptekeningen, samengesteld door de Haagse architect Hans Reine.

CV/11 juli 2017.