Groot draagvlak voor het ‘onder de grond’ brengen van A12, NS-spoor en HOV

Den Haag, 9 maart. Ter gelegenheid van de feestelijk lancering van de Initiatiefgroep
Huygenstunnel (IGH) werden in Den Haag de (voorlopige) resultaten gepresenteerd van de
brede publieksenquête over de Huygenstunnel. Dit gebeurde in aanwezigheid van lijsttrekkers
of hun vertegenwoordigers van Den Haag en van Leidschendam-Voorburg.
Resultaten enquête
Meer dan 1100 inwoners namen de moeite om de enquête op https://tinyurl.com/2p8tsb4z
in te vullen.
Een paar resultaten die er uitsprongen:
• 91% van de respondenten staat positief t.o.v. de Huygenstunnel, 6% is neutraal, 3%
negatief
• Het aantal respondenten (1.112) is veel hoger dan verwacht
• Top 4 voordelen: verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van de
geluidsoverlast, herstel Tuin Hofwijck en mogelijkheid van HOV-ondergronds
• Top 5 verwachtingen: 1. ruimte, 2. groen, 3. Rust, 4. Verkeersveiligheid, 5.
(Betaalbare) woningbouw (54)
• Nadelen: kosten en de bouwoverlast
• Meer dan 50% van de respondenten wil aangesloten blijven bij de ontwikkelingen en
heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief: https://www.huygenstunnel.nl/contact/
Lodewijk van Vliet: “Ik zie het helemaal voor me, een integrale visie op het grensgebied van
Den Haag en Voorburg zal de basis moeten vormen voor het opstellen van de plannen.
“Huygens’ Hofwijck is het snijpunt van veel afzonderlijke beleidsplannen die veel beter op
elkaar moeten worden afgestemd. Het gaat om het Woon-werkakkoord, de Vlietzone,
Nationaal Park Hollandse Duinen, de Erfgoedlijnen waarvan de Trekvaarten, de
Buitenplaatsen en de Limes van belang zijn Sinds kort moeten de plannen voor de Gavi kavel
ook worden betrokken. En natuurlijk de openbaar vervoer-verbindingen in de Haagse regio”,
aldus Van Vliet, voorzitter van de Initiatiefgroep Hugyenstunnel.
Programma’s gemeenteraadverkiezingen
De feestelijke lancering van de IGH werd afgesloten met een panelgesprek. Aan de hand van 3
stellingen gaven de (grote) politieke partijen hun visie op de gebiedsontwikkeling op de grens
van Den Haag en Leidschendam-Voorburg die ontstaat door de aanleg van de Huygenstunnel
In Leidschendam-Voorburg staat de Hugyenstunnel in de verkiezingsprogramma’s van de
meeste partijen. Tijdens het panelgesprek zag je ook bij de Haagse lijsttrekkers en
woordvoerders draagvlak ontstaan.
Over de Initiatiefgroep Huygenstunnel (IGH)
De initiatiefgroep bestaat uit een 15-tal betrokken en actieve inwoners uit Den Haag en
Leidschendam-Voorburg. Dit onafhankelijke burgerinitiatief heeft tot doel adviseurs en politici
te enthousiasmeren om het idee van de Huygenstunnel verder te onderzoeken.
De Huygenstunnel en het gebied er bovenop en erlangs creëert een enorme ruimte om te
wonen, werken en te recreëren.
De feestelijke lancering is mede mogelijk gemaakt door stichting Mooi Voorburg,
Wijkvereniging Oud Voorburg, Stichting Haegsche Tijd, Vereniging Houdt Vlietrand Groen en
Museum Huygens’ Hofwijck.

zie ook : www.huygenstunnel.nl