Veel belangstelling voor de jubileumviering “60 Jaar Mooi Voorburg”

Zo’n honderd donateurs hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om de jubileumviering van de 60 jarige stichting “Mooi Voorburg” bij te wonen.  Op zondagmiddag 3 november 2019 werden vanaf 14.30 uur de gasten in de foyer van Theater Ludens onthaald op koffie en thee met een (Voor) Burgtje.  De ontvangst ging vergezeld van vrolijke muziek ten gehore gebracht door het “Trio Accorvice” met achter de cello “Mooi Voorburg”- bestuurslid Niek Lamme, bijgestaan door zijn medemuzikanten Hannie Janssens en Willy Oosten.

Toen om 15.00 uur iedereen in de zaal plaats had genomen, heette de secretaris en ceremoniemeester, Lodewijk van Vliet (foto links), allen welkom. In het bijzonder burgemeester Klaas Tigelaar als vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Wethouders.

Daarna blikte voorzitter Kees Verbeek kort terug op jubileumactiviteiten, die in het kader van de viering van het 12de lustrum, hadden plaatsgevonden. Hij noemde daarbij de aanleg van een straatmozaïek in de Herenstraat en een bloemenmozaïek in Park Middenburg, beiden afbeeldingen van het oorspronkelijke wapen van Voorburg. Ook zijn er meerdere informatie- en monumentenbordjes aangebracht.

Verslagen van deze evenementen zijn terug te vinden op de website : www.mooivoorburg.nl die al vele jaren op deskundige wijze wordt onderhouden door oud-bestuurslid Wim Hasekamp.
In de loop van het najaar zullen nog enkele activiteiten door de jubileumcommissie, die  bestaat uit Frouwke de Boer, Lodewijk van Vliet en Piet Visser, worden georganiseerd. Kees Verbeek sprak zijn waardering uit voor het creatieve werk van de commissie, die door het maandelijks organiseren  van  dergelijke gebeurtenissen,  veel aandacht aan dit jubileum heeft geschonken.

Zo zal op vrijdag 22 november a.s. wethouder Nadine Stemerdink om 19.30 uur de verlichting ontsteken die het monumentale poortgebouw van de Oude Algemene Begraafplaats aan de Parkweg gedurende de avonduren bescheiden zal aanlichten. Dit is de voorlopige afronding van het  Mooi Voorburg project “Accent op Monument”.

Hierna kreeg bestuurslid Joost Heuvelink de gelegenheid om zijn presentatie te houden getiteld:  “Mooi Voorburg” geeft toekomst aan Park Vreugd & Rust”. Joost nam zijn gehoor mee naar de historie van  het park en haar bewoners, waarvan de familie Groen van Prinsterer de meest bekende is.
Ook ging   hij in op het samenwerkingsverband met de gemeente en de voorstellen die  gezamenlijk gedaan zijn aan het Provinciebestuur van Zuid-Holland, met het verzoek om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de verbetering van het park en  dit terug te brengen in de  oorspronkelijke stijl van de landschapsarchitect Zocher.
In samenwerking met de Historische Vereniging Voorburg en Museum Swaensteyn wordt een tentoonstelling over het park en haar bewoners voorbereid. Deze zal in 2020 plaatsvinden.
Deze onderhoudende voordracht bracht veel wetenswaardigheden aan het licht en dit omvangrijke project zal zich over meerdere jaren uitstrekken.

Het volgende programmaonderdeel was de uitreiking van het “Mooi Voorburg” erkenningsinsigne aan trouwe donateurs, die “Mooi Voorburg” dit jaar 25 jaar steunen. Het is een reversspeld, uitgevoerd in gebrand zilver met het logo van “Mooi Voorburg”. Dit jaar kwamen zes donateurs voor deze “onderscheiding” in aanmerking.  Zij waren vooraf schriftelijk uitgenodigd om op deze donateursmiddag aanwezig te zijn. Vier jubilerende dames waren op de uitnodiging ingegaan en werden voor het in ontvangst nemen van het insigne verzocht om op het podium te komen. Daar werd  het loyaliteitssymbool uitgereikt, met dank voor vele jaren steun aan “Mooi Voorburg”.

Al begin 2019 had Kees Verbeek te kennen gegeven om met ingang van 1 januari 2020 het voorzitterschap van de stichting “Mooi Voorburg” over te dragen. Het bestuur kreeg dus ruim de gelegenheid om naar een opvolger om te zien. Deze werd gevonden in het zittende bestuurslid Frouwke de Boer.  Als symbool van deze overdracht,  overhandigde de scheidend voorzitter Frouwke een voorzittershamer, aan één kant voorzien van het “Mooi Voorburg” logo, en aan de andere kant een flesopener. “Deze hamer blijft het eigendom van de stichting en zal voortaan bij wisselingen van het voorzitterschap, steeds opnieuw worden overgedragen”, aldus Kees Verbeek. De aanvaarding  van het voorzitterschap door Frouwke de Boer, werd met  instemmend applaus begroet.

Het bleek een goed moment om ook een nieuw bestuurslid  voor te stellen. Enige tijd geleden had Anneke de Widt zich bij het bestuur gemeld en aangegeven dat zij belangstelling had voor een bestuursfunctie. Ook deze versterking van het bestuur werd zeer gewaardeerd.

Daarna  sprak Lodewijk van Vliet waarderende woorden aan het adres van de aftredend voorzitter en bedankte hem namens bestuur en donateurs voor de jarenlange inzet voor “Mooi Voorburg”. Dit ging gepaard met een grote bos bloemen en een aantal Ludens theaterbonnen.

Burgemeester Tigelaar sloot zich daarbij aan en bedankte Kees Verbeek namens het gemeentebestuur voor zijn bijdrage aan  de totstandkoming van verfraaiingen die Voorburg mooier hebben gemaakt en voor de constructieve en plezierige samenwerking met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat. De burgemeester beëindigde zijn dankwoord met de overhandiging  van een kunstwerk van de hand van de Voorburgse kunstenaar Ming Hou Chen, bestaande uit drie optisch geslepen glasbollen, gevat in inoxstaal. Daarin was de volgende gravering aangebracht: “2019 Afscheid Mooi Voorburg, Gemeente Leidschendam-Voorburg”. De drie glasbollen symboliseren de drie dorpskernen van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg.

Tenslotte sprak Kees Verbeek een dankwoord uit voor alle attenties en waarderende woorden en voor het vertrouwen. Hij benadrukte met plezier het voorzitterschap te hebben uitgeoefend, maar dat het gezond is om deze functie na tien jaar te beëindigen en te kunnen overdragen aan Frouwke de Boer, die hij veel succes wenste in haar nieuwe rol.

Deze geslaagde jubileummiddag werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de knusse foyer van Theater Ludens waar inmiddels dienbladen rondgingen met sprankelende prosecco en heerlijke hapjes. De aanwezigheid van de oud bestuursleden van “Mooi Voorburg”, Ben Smulders, Henry van Geffen en Wim Hasekamp met hun echtgenotes en die van Joop Wijnants die reeds 60 jaar donateur is van Mooi Voorburg, droeg bij aan  de plezierige middag.

Foto’s: Ot Douwes

Dank aan de medewerkers van Theater Ludens voorde genoten gastvrijheid en aan het bestuur van “Mooi Voorburg” voor de prima organisatie.