Impressie van de “Mooi Voorburg donateursmiddag 2018”

In het programma voor deze jaarlijkse donateursbijeenkomst op zondagmiddag 21 oktober 2018, kwam onder meer de viering van het 12e lustrum in 2019 aan de orde. Ook werd een aantal toekomstplannen onthuld. De aanwezigen werden uitgenodigd om suggesties te doen voor verfraaiing en verbetering van wat in het mooie Voorburg er al is. Het was een dialoog met “de zaal” als experiment geleid door bestuurslid Frouwke de Boer. Daar kwamen verrassende reacties uit, die zijn genoteerd en het bestuur zal bespreken wat daarvan kan worden opgepakt. Wij zullen u de uitkomst van dit overleg te zijner tijd meedelen.

Na een korte introductie door bestuurslid Niek Lamme in zijn rol van “ceremoniemeester”, heette voorzitter Kees Verbeek de donateurs en belangstellenden van harte welkom. Onder het gezelschap bevond zich “cultuurwethouder” Astrid van Eekelen, als vertegenwoordiger van het College van B & W. Daarna volgende het eerste van de drie optredens, verzorgd door het Agathe Ensemble, bestaande uit vier jonge vrouwen met verschillende nationaliteiten. Zij speelden in diverse instrumentale samenstellingen na iedere presentatie een repertoire van lichtklassieke romantische muziek.

Voorafgaand aan het tweede muzikale intermezzo, blikte bestuurslid Joost Heuvelink kort terug op een aantal historische gebeurtenissen uit de lange geschiedenis van “Mooi Voorburg”. Daarbij kregen de oprichters van de stichting uit 1959 terecht alle aandacht. Het heeft maar weinig gescheeld of het toenmalige gemeentebestuur zou, behalve molen “De Vlieger”, ook het historisch centrum afbreken. Daar kon gelukkig op tijd een stokje voor worden gestoken. Ook kon voorkomen worden, dat de zgn. “zichtas” door Park Vreugd & Rust zou worden volgebouwd. Juist nu richt “Mooi Voorburg” zich op het ontstaan van dit park en ontwikkelt plannen, die tot een ingrijpende herinrichting zouden kunnen leiden. Daarbij is de oorspronkelijk aanleg van het park door drie generaties landschapsarchitecten Zocher, een goed aanknopingspunt voor verder historisch onderzoek. (Zie ook elders op deze website de publicaties over dit thema onder de rubriek “Actueel”). Joost Heuvelink heeft zich al enige tijd met overgave en enthousiasme in dit belangwekkende onderwerp verdiept. U zult er zeker meer                                                                      over horen.

Het volgende programmaonderdeel was de uitreiking van de reversspeld aan trouwe donateurs die dit jaar “Mooi Voorburg” al 25 jaar steunen. De “jubilarissen” waren allen schriftelijk uitgenodigd om dit symbool van erkenning persoonlijk in ontvangst te komen nemen. Echter geen van deze genodigden was in de gelegenheid om aan de uitnodiging gehoor te geven. Het bestuur zal zich beraden over een passend moment om haar waardering voor deze steun alsnog tot uitdrukking te brengen.

Na een dankwoord door gastheer Niek Lamme aan allen die deze donateursmiddag hebben georganiseerd, werden natuurlijk de dames van het Agathe Ensemble “in de bloemetjes” gezet voor de succesvolle muzikale bijdrage aan het programma. Tijdens het napraten in de foyer van Theater Ludens hoorde men de opmerking, dat de “thuisblijvers” een onderhoudende middag hadden gemist. Daar kan het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” het van harte mee eens zijn!

Foto’s Ot Douwes