Actueel

INSPRAAKREACTIE VAN DE STICHTING MOOI VOORBURG OP DE PROVINCIALE STRUCTUURVISIE EN ARTIKEL 14, VERORDENING RUIMTE, TIJDENS DE VERGADERING VAN DE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND OP 17 MEI 2010.

Geachte dames en heren, leden van de provinciale staten van Zuid-Holland. Mijn naam is Kees Verbeek en ik ben voorzitter van de stichting Mooi Voorburg. Deze stichting werpt zich al ruim vijftig jaar op als pleitbezorger van het beschermde dorpsgezicht Voorburg.

Gesteund door 850 donateurs, vierden wij in 2009 ons vijftig jarig bestaan onder het motto: “Mooi Voorburg geeft het verleden toekomst”
.
Deze slogan is goed toepasbaar op de vlietzone en sluit volledig aan op de herbezinning, die ten grondslag ligt aan de provinciale opvattingen over dit uniek stukje natuurgebied met al zijn cultuurhistorische waarden.

Dit kwetsbare gebied tussen A4 en het Rijn-Schiekanaal, ook wel de Vliet genoemd, vraagt om een integraal uitwerkingsplan met toekomstvisie, die het historisch besef van de huidige en toekomstige generaties moet versterken.

Hierin past geen grootschalige woningbouw, laat staan de vestiging van milieuhinderlijke bedrijven. Daarom wordt een uitwerkingsplan node gemist , want kennelijk is er nu een gelegenheid ontstaan, om lelijke bedrijfspanden neer te zetten, die een toenemende verrommeling in de hand werkt en daarmee afbreuk doet aan het oorspronkelijke weidelandschap, dat zienderogen slinkt door oprukkende bebouwing.

Juist dit gebied met zijn beide Vlietoevers verdienen uw ruimtelijke bescherming,

Wil het provinciaal bestuur serieus uitvoering geven aan de ambitie, om de provinciale structuurvisie en de landgoedbiotopen een kans van slagen te geven, dan is spoed geboden om de bouw van bedrijfsgebouwen op Haags grond¬gebied, een halt toe te roepen en zelfs terug te draaien. De oostelijke Vlietoever is zeker geen beschermd dorpsgezicht, maar eerder “geen gezicht!”

Kortom. Er valt voor u statenleden wat te kiezen, want behalve de vier ontwikkelrichting¬en van de gemeente Den Haag, staat het plan van de vereniging “Houdt Vlietrand Groen”, getiteld ”vlietzone a-4, van snippergroen tot groenicoon” nog fier overeind. De stichting Mooi Voorburg onderhoudt een samenwerkingsverband met deze vereniging.

Kies daarom voor deze vijfde ontwikkelrichting, die kan rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak en verdient daarom een eerlijke kans bij de besluitvorming.

Daarmee geeft u een belangrijk deel van het verleden een nieuwe toekomst aan de oevers van de “Zuidhollandse Vecht’, waar het goed toeven zal zijn voor alle bewoners van het omliggende gebied en aantrekkelijk voor passerende toeristen.

Recentere publikatie: Provinciale steun voor het behoud van een groene Vlietzone.

Voorgaande publikatie: Zienswijze/inspraakreactie op het Ontwerp voor de Provinciale Structuurvisie (PSV)

terug naar actueel