Actueel

Zienswijze op art. 14 Verordening Ruimte (Landgoedbiotoop)

Voorburg, 2 maart 2010.

Geachte dames en heren,

Het bestuur van de stichting Mooi Voorburg spreekt unaniem haar waardering uit over het initiatief, om in het Beleidskader Historische Landgoederen 20092012, landgoedbiotopen aan te wijzen, die op grond van hun cultuurhistorische waarden, in aanmerking komen voor ruimtelijke bescherming.

Dit voornemen sluit naadloos aan op één van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mooi Voorburg, die zich al ruim 50 jaar opwerpt als bewaker van het Beschermd Dorpsgezicht Voorburg. (zie ook onze website: doelstellingen)

De voorgenomen integratie van de landgoedbiotopen in de Provinciale Structuurvisie (PSV) waarborgt de onderlinge samenhang van de verschillende beleidssectoren en zal daardoor bijdragen tot de ontwikkeling en instandhouding van historische landgoederen in ZuidHolland.

Tevens zal door de vaststelling van bestemmingsplannen, op te stellen volgens de criteria van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening (Wro), op lange termijn meer zekerheid verschaft worden over de uitvoering van bestaand beleid en daardoor minder ontvankelijk worden voor voortdurende (bestemmings) wijzigingen.

Wij constateren met instemming, dat van de 109 landgoederen die wellicht worden opgenomen in de Cultuur Historische Hoofdstructuur, de volgende 10 biotopen zich grotendeels bevinden op het grondgebied van de gemeente LeidschendamVoorburg:

  • Leeuwenberg of DorrepaalLeidschendam
  • Zeerust Leidschendam/ Den Haag
  • Arentsburg Voorburg
  • Eemwijk Voorburg
  • Hoekenburg Voorburg
  • Hofwijck Voorburg
  • Middenburg Voorburg
  • Vliet & Burgh Voorburg
  • Vreud & Rust Voorburg
  • Sonneburgh Voorburg

Voor wat betreft de (nog) niet opgenomen landgoederen en buitenplaatsen (of restanten daarvan), delen wij de opvatting tot heroverweging, zoals deze is vastgelegd in de zienswijze (kenmerk RO – 1005 van 23 februari 2010) van de vereniging “Houdt Vlietrand Groen”, waarmee onze stichting een samenwerkingsverband onderhoudt, zoals ook veertig andere maatschappelijke organisaties in de regio.

In onze zienswijze/inspraakreactie op het Ontwerp Provinciale Structuurvisie van 14 januari j.l. hebben wij al aangegeven een pleitbezorger te zijn voor het behoud van een groene Vlietzone. Het definiëren van landgoedbiotopen in dit kwetsbare gebied, zou voldoende tegenwicht en ruimtelijke bescherming moeten bieden aan de huidige plannen , die voorzien in grootschalige woningbouw en uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven vanuit de Binckhorst.

Wij hopen dat een spoedige besluitvorming in het kader van de PSV, de Nota van Uitgangspunten over de Vlietzone, zoals die door Den Haag in samenwerking met de buurgemeenten is opgesteld, positief zal worden beïnvloed. Graag zou de stichting Mooi Voorburg van u vernemen, op welke wijze u paal en perk zult stellen aan de toenemende bouwactiviteiten in dit gebied, die grotendeels bestaan uit foeilelijke bedrijfsgebouwen, die nu al een ernstige aantasting vormen voor de Vlietzone en haaks staan op recreatieve en sportieve kansen die ook uit toeristisch oogpunt belangrijk genoeg zijn om te worden benut.

Onze stichting kijkt met belangstelling uit naar uw reactie op deze zienswijze.

met vriendelijk groet, Namens het bestuur van de stichting Mooi Voorburg.

C. Verbeek
Vicevoorzitter

Eemwijk


Hoekenburg

terug naar actueel