Actueel

Zienswijze/inspraakreactie op het Ontwerp voor de Provinciale
Structuurvisie (PSV) en de Verordening Ruimte van de Provincie ZuidHolland.

Voorburg, 14 januari 2010.

Geacht College,
Het bestuur van de Stichting Mooi Voorburg, dat zich al ruim 50 jaar inzet voor het behoud van het Beschermd Dorpsgezicht Voorburg en de steun heeft van 850 donateurs,heeft met interesse kennisgenomen van de Provinciale Structuurvisie (PSV).
Als één van de 35 samenwerkende maatschappelijke organisaties in de regio, sluiten wij ons volledig aan bij de ienswijze van de Vereniging “Houdt Vlietrand Groen”, waarmee onze stichting regelmatige contacten onderhoudt.
Niettemin willen wij ook een “eigen geluid” laten horen en een pleidooi houden voor het behoud van een aantal groene kernkwaliteiten in een kwetsbaar gebied als de Vlietzone.

Het besluit, om geen milieuhinderlijke bedrijven vanuit de Binckhorst naar deze Vlietzone over te brengen, wordt van harte toegejuicht en sluit naadloos aan op het provinciale beleid, verwoord in de zgn. Voorloper Groene Hart. Dit getuigt van erkenning van het belang om een groene buffer in een sterk verstedelijkt gebied in stand te houden. De grotendeels groene Vlietzone is een oase, gelegen tussen de Vliet en de Vinexwijken en daarom bij uitstek geschikt voor recreatieve doeleinden. De huidige “verrommeling” door o.a. ongebreidelde bouw van lelijke bedrijfspanden tussen de A 12 en de Vliet, staat in schril contrast met de landelijke omgeving. Historische zichtlijnen van de landgoederenzone, waarop het zicht nu al ernstig is verstoord, dreigen door grootschalige nieuwbouwplannen verder te worden aangetast. Als een gebied eenmaal is bebouwd, wordt het nooit meer groen en zou een onomkeerbare situatie kunnen ontstaan, die volgende generaties zullen beoordelen als een historische vergissing.

Dit geldt ook voor de ontwikkelingen rond de Rotterdamse Baan, die volledig voorbijgaan aan de gerechtvaardigde wensen van de gemeente Leidschendam Voorburg. De nu geplande tunnelmond heeft grote gevolgen voor de inwoners van Park Leeuwenberg en de gelijknamige golfvereniging. Natuurlijk kost het verleggen van de tunnelmond naar het knooppunt Ypenburg extra geld, maar op de totale investering van de tunnel mag dat op zichzelf geen reden zijn om de tunnelmond dan maar te laten eindigen in de directe nabijheid van een mooie en authentieke woonwijk.

Daarom is de stichting Mooi Voorburg een sterk voorstander van een serieuze heroverweging t.a.v. de aanleg van deze tunnel en tunnelmond, die in de nu geprojecteerde plannen een ernstige aantasting is van het woonen leefmilieu van een groot aantal bewoners ter plaatse.

Dus bezint eer gij begint, want nu kan nog gekeken worden naar betere en duurzame oplossingen. De herinrichting van de Vlietzone biedt vele mogelijkheden om als groenicoon te worden gekwalificeerd, mits de bereidheid van lagere en hogere overheden wordt omgezet in uitvoeringsplannen die rekening houden met de direct omwonenden en een toekomstvisie hebben, die getuigt van creatief ruimtelijke beleid, dat inpasbaar is in de Provinciale Structuurvisie.

Gaarne tot nadere toelichting bereid, wensen wij u veel wijsheid toe bij de verdere besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de stichting Mooi Voorburg,

C. Verbeek
Vicevoorzitter

Recentere publikatie: Inspaakreactie provinciale structuurvisie

Voorgaande publikatie: Zienswijze ontwerp RSP Haaglanden 2020 en Milieueffectenrapport RSP/RNM Haaglanden

terug naar actueel