Actueel

Kerkbrug met Brugwachtershuisje en omgeving een parel van ijzer en hout, bloemen en baksteen.

Onderwerp: Zienswijze op het ontwerp Ontheffingsbesluit om buitenplanse ontheffing te verlenen voor het gebruik van het brugwachtershuisje als uitgiftepunt voor het terras behorende bij het restaurant aan de Kerkstraat 58-60 in Voorburg.

Geacht College,
De stichting ‘Mooi Voorburg’ heeft zich de laatste halve eeuw met succes sterk gemaakt voor een aanzienlijk aantal Voorburgse onderwerpen, zoals: het behoud van de molen ‘De Vlieger’, de karakteristiek van groen/bomen/parken, de esthetiek van uithangborden en straatnaamborden, de kwestie rond de voorgenomen grondverkoop van boerderij Essesteijn en de verplaatsing van de molen ‘De Vlieger’, de aanwijzing van het Beschermde Dorpsgezicht Voorburg, doorvoering van verbeterde bouwplannen voor Huize Rustoord, de aanpassing van onduidelijke bebording in de Herenstraat e.o.

Nu maken we ons opnieuw sterk voor het brugwachtershuisje bij de Kerkbrug. In ons dossier ‘Kansen voor Corbulo’, u in mei 2007 aangeboden, gaven we al aan welke unieke mogelijkheden er liggen voor een (verlengde) passantenhaven, voorzien van een tijdelijk nautisch paviljoentje in de chaletstijl van het Brugwachtershuisje.

De toeristisch aantrekkelijke vaarroute Delft-Leiden

Het ligt in de bedoeling van de provincie, om van de route van Delft naar Leiden een cultuurhistorisch en toeristisch aantrekkelijke vaarroute te maken. ‘Een blauwe draad voor de ontwikkeling van cultuur, toerisme en recreatie’ noemt de Provincie Zuid-Holland de vaarverbinding in haar Meerjaren Uitvoeringsprogramma MUP-VT 2004-2007.
Juist in Voorburg, tussen Trekvliet en sluisgebied, ligt de unieke plek om een stuk cultuurhistorie in ere te houden. Hier maakte wethouder Zwartepoorte en nu wethouder Houtzager zich sterk voor. Thans ligt het in de portefeuille van wethouder Beimers.
Er is dus alle reden om een meer toeristische en substantiële inhoud aan het brugwachtershuisje en omgeving te geven, dan er een uitgiftepunt t.b.v. de horeca van te maken. Het winnende voorstel van de stichting Metropolis voldoet volledig aan deze toeristische doelstelling, aldus de provincie.

Kansen voor een historisch kleinood

In de vergadering van de Commissie Openbaar Gebied van 23 juni 2009 hebben wij tijdens het spreekrecht voor burgers een presentatie gegeven, waarin wij hebben laten zien dat het gebied rond de Kerkbrug en het brugwachtershuisje verpaupert. Wij vrezen, dat zonder deugdelijke restauratiewerkzaamheden en een strikte handhaving, de entree van het Beschermde Dorpsgezicht -een Rijksmonument- zal verworden.

- Wat een kans om een aantrekkelijke bijdrage te leveren aan het plezier van de toerist die Voorburg bezoekt en ‘en passant nog even gaat winkelen in de Herenstraat en omgeving.
- Wat een kans om een eenvoudig terras op de kade een extra dimensie te geven door een kleinood naast het terras in stand te houden.
- Wat een kans om de entree van het Beschermde Dorpsgezicht een blijvend (Rijks)monumentaal aanzien te geven.

Standpunt van de stichting ‘Mooi Voorburg’

‘Mooi Voorburg’ is van mening dat het instituut Brug met Brugwachtershuisje en directe omgeving een cultuurhistorisch en toeristisch interessant kleinood als geheel moet zijn, die de entree naar het Beschermde Dorpsgezicht Voorburg siert, de terrasbezoeker plezier doet en de passant op de vaarroute zal uitnodigen om aan te meren.

Verzoek

1. ‘Mooi Voorburg’ verzoekt het College het ontwerp ontheffingsbesluit met bovengenoemd kenmerk om het brugwachtershuisje een uitgiftelokaliteit voor het ernaast gelegen terras te maken, aan te houden;

2. 'Mooi Voorburg' verzoekt het College om op een constructieve wijze tezamen met de stichting Metropolis het geheel van brug, brugwachtershuisje, hekwerk en wat zich daarbinnen afspeelt, opnieuw in ogenschouw te nemen, opdat geen onomkeerbaar besluiten worden genomen, die later worden betreurd.

Gaarne ontvangen wij spoedig uw reactie op onze zienswijze.

Namens het bestuur van de stichting ‘Mooi Voorburg’,

Hoogachtend,

J.J.E.Rietema
Voorzitter

cc.: Voorzitter van de Commissie Penbaar Gebied

terug naar actueel 2009